The wiki is in the process of moving to wiki.qt.io. Please make your edits there.

Real time_Sorting_and_Filtering_of_a_GridView_Bulgarian | Qt Wiki | Qt Project

Български English

Тази статия е създадена като отговор на наколко дискусии във форума (препратки към тях най-отдолу), в които се обсъждаше този метод.

Сортиране и филтриране в реално време на GridView

Първо създаваме примерен лист от елементи, съдържащи полета за цвят и форма. След това, създаваме две текстови полета за всяка променлива (форма, цвят).

В кода по-долу, който се занимава с GridView, създаваме филтрираща функция, която пресява елементите в модела. Връзваме функцията към събитието onTextChanged, за да създадем ефект, че всичко става във реално време.

При намирането на елемент, който не съвпада с търсенето, той се изпраща в края на листа. Ако елемента съвпада, той се връща на оригиналната си позиция. Елемента автоматично ще избледнее ако не съвпада, както се вижда от анимацията на прозрачността.

main.qml

 1. import QtQuick 1.0
 2.  
 3. Rectangle {
 4.     property alias shapeFilter: inputTextShape.text
 5.     property alias colorFilter: inputTextcolor.text
 6.     width: 480; height: 480
 7.     ListModel {
 8.         id: widgetModel
 9.         ListElement { index: 0; hue: "green";  shape: "circle"    }
 10.         ListElement { index: 1; hue: "purple"; shape: "circle"    }
 11.         ListElement { index: 2; hue: "blue";   shape: "rectangle" }
 12.         ListElement { index: 3; hue: "purple"; shape: "rectangle" }
 13.         ListElement { index: 4; hue: "blue";   shape: "circle"    }
 14.         ListElement { index: 5; hue: "green";  shape: "rectangle" }
 15.         ListElement { index: 6; hue: "green";  shape: "circle"    }
 16.     }
 17.     Component {
 18.         id: widgetDelegate
 19.         Rectangle {
 20.             width: 80; height: 80
 21.             smooth: true
 22.             color: hue
 23.             radius: shape == "circle" ? 80 : 0
 24.             opacity: (shapeFilter != "" ? shapeFilter == shape : true) &&
 25.                      (colorFilter != "" ? colorFilter == hue   : true)
 26.  
 27.             Behavior on opacity { NumberAnimation { duration: 500 } }
 28.         }
 29.     }
 30.     GridView {
 31.         width: parent.width; height: parent.height * 0.9
 32.         anchors.top: parent.top
 33.         model: widgetModel
 34.         delegate: widgetDelegate
 35.         MouseArea {
 36.             id: selectCircleFromShape
 37.             anchors.fill: parent
 38.         }
 39.     }
 40.     Item {
 41.         id: textArea
 42.         height: 60; width: parent.width/2
 43.         anchors.bottom:  parent.bottom
 44.         anchors.bottomMargin: 20
 45.         Text {
 46.             width: 50; height: parent.height/2; anchors.leftMargin: 20
 47.             text: "Shape:"; font.pixelSize: 24
 48.         }
 49.         Text {
 50.             width: 50; height: parent.height/2; anchors.leftMargin: 20
 51.             anchors.bottom: parent.bottom
 52.             text: "Color:"; font.pixelSize: 24
 53.         }
 54.         function filter(type, comp) {
 55.             if (shapeFilter == "" && colorFilter == "")
 56.             {
 57.                 for (var i = 0; i < widgetModel.count; i++)
 58.                     widgetModel.move(i,widgetModel.get(i).index,1)
 59.             }
 60.             else
 61.             {
 62.                 for (var j = 0, i = 0; j < widgetModel.count; j++, i++)
 63.                     if ((type ? widgetModel.get(i).hue : widgetModel.get(i).shape) != comp)
 64.                         widgetModel.move(i--,widgetModel.count - 1,1)
 65.             }
 66.         }
 67.         Rectangle {
 68.             anchors.right: parent.right
 69.             width: 100; height: parent.height / 2
 70.             border.color: "steelblue"
 71.             border.width: 5; radius: 10
 72.             TextInput {
 73.                 id: inputTextShape; focus:  true
 74.                 anchors.fill: parent; anchors.leftMargin: 10
 75.                 font.pixelSize: 24
 76.                 onTextChanged: textArea.filter(false, shapeFilter)
 77.             }
 78.         }
 79.         Rectangle {
 80.             anchors.right: parent.right
 81.             anchors.bottom: parent.bottom
 82.             width: 100; height: parent.height / 2
 83.             border.color: "steelblue"
 84.             border.width: 5; radius: 10
 85.             TextInput {
 86.                 id: inputTextcolor
 87.                 anchors.fill: parent; anchors.leftMargin: 10
 88.                 font.pixelSize: 24
 89.                 onTextChanged: textArea.filter(true, colorFilter)
 90.             }
 91.         }
 92.     }
 93. }

Тема, в която това е обсъждано: How to Assing an id property for dynamically created element. [developer.qt.nokia.com]

Categories:

 • Tutorial
 • snippets
 •