The wiki is in the process of moving to wiki.qt.io. Please make your edits there.

How_to_create_columns_in_a_QML_ListView_Bulgarian | Qt Wiki | Qt Project

Български English French [qt-devnet.developpez.com] 日本語

Как да създадем QML ListView с колони

Ето един начин за създаване на ListView с множество колони, които зависят от размера на данните в колоната.

Нормално ListView изглежда така:

Стандартно ListView

Колоните могат да се създадат като се слагат фиксирани ширини на елементите в редовете.

ListView с колони

Пресмятане ширината на текста.

В QML няма изчисления с фонтове. За това, ще използваме елемента Text. Динамично създаваме един текстов елемент и взимаме неговата дължина:

 1.     // Създаване на временен Text
 2.     var textElement = Qt.createQmlObject('import Qt 4.7; Text { text: "' + text + '"}',
 3.                                          parent, "calcTextWidth");
 4.  
 5.     // Използваме textElement.width за да вземем дължината на теста
 6.  
 7.     // Унищожаваме временният елемент
 8.     textElement.destroy()

Създаване на колони в ListView

Ширините на колоните се изчисляват от JavaScript функция, запазват се в таблица с ключове имената на елементите в модела и се използват от делегата на ListView-то.

main.qml

Проста програма за демонстрация. Rectangle елемента се използва просто като контейнер за консистентност на цветовете, използвани в колоните. Забележете, че свойството columnWidths се използва за съхранение изчислените дължини. То се пресмята при зареждане на програмата.

 1. import Qt 4.7
 2. import "ColumnHelper.js" as ColumnHelper
 3.  
 4. Rectangle {
 5.     width: 620
 6.     height: 200
 7.     color: "#bebebe"
 8.  
 9.     ListView {
 10.         id: list
 11.         property variant columnWidths: ColumnHelper.calcColumnWidths(model, list)
 12.         anchors.fill: parent
 13.         model: MovieModel { }
 14.         delegate:  MovieItem { }
 15.     }
 16.  
 17. }

ColumnHelper.js

Проста JavaScript функция се използва за да се намери максималната дължина на елемент от всяка колона. Функцията връща тези стойности като таблица с ключове имената на колоните:

 1. var columns = {}
 2.  
 3. function calcColumnWidths(model, parent)
 4. {
 5.     for (var i = 0; i < model.count; ++i)
 6.     {
 7.         var data = model.get(i)
 8.         for (var key in data)
 9.         {
 10.             if (!columns[key]) {
 11.                 columns[key] = 0
 12.             }
 13.  
 14.             var textElement = Qt.createQmlObject(
 15.                     'import Qt 4.7;'
 16.                     + 'Text {'
 17.                     + '   text: "' + data[key] + '" '
 18.                     + '}',
 19.                     parent, "calcColumnWidths")
 20.  
 21.             columns[key] = Math.max(textElement.width, columns[key])
 22.             textElement.destroy()
 23.         }
 24.     }
 25.     return columns
 26. }

MovieItem.qml

Това е делегата за ListView-то. Свойството columnWidths на листа се използва за да се пресметнат дължините на колоните:

 1. import Qt 4.7
 2.  
 3. Component {
 4.     Item {
 5.         id: item
 6.         width: parent.width - 15
 7.         height: row.height
 8.  
 9.         function altColor(i) {
 10.             var colors = [ "#bebebe", "#b7b7b7" ];
 11.             return colors[i];
 12.         }
 13.  
 14.         Rectangle {
 15.             id: background
 16.             width:  parent.width + 15
 17.             height: parent.height
 18.             color: altColor(index%2)
 19.         }
 20.  
 21.         Row {
 22.             id: row
 23.             width: parent.width
 24.             spacing: 5
 25.             Item {
 26.                 // Indent a little
 27.                 width: 5
 28.                 height: 1
 29.             }
 30.             Text {
 31.                 width: list.columnWidths['title']
 32.                 text: model.title
 33.                 color: "blue"
 34.             }
 35.             Loader { sourceComponent: columnSeparator; height: parent.height }
 36.             Text {
 37.                 width: list.columnWidths['year']
 38.                 text: model.year
 39.             }
 40.             Loader { sourceComponent: columnSeparator; height: parent.height }
 41.             Text {
 42.                 width: list.columnWidths['rank']
 43.                 text: model.rank
 44.             }
 45.             Loader { sourceComponent: columnSeparator; height: parent.height }
 46.             Text {
 47.                 width: list.columnWidths['votes']
 48.                 text: model.votes
 49.             }
 50.             Loader { sourceComponent: columnSeparator; height: parent.height }
 51.             Text {
 52.                 width: list.columnWidths['composer']
 53.                 text: model.composer ? model.composer : ""
 54.             }
 55.  
 56.             Component {
 57.                 id: columnSeparator
 58.                 Rectangle {
 59.                     width: 1
 60.                     color: "black"
 61.                     opacity: 0.3
 62.                 }
 63.             }
 64.         }
 65.     }
 66. }

MovieModel.qml

Информацията е любезно предоставена от Международната филмова база данни (http://www.imdb.com [imdb.com]) .

 1. import Qt 4.7
 2.  
 3. ListModel {
 4.     ListElement {
 5.         votes: 532564
 6.         rank: 9.2
 7.         title: "The Shawshank Redemption"
 8.         year: 1994
 9.         composer: "Newman, Thomas"
 10.     }
 11.     ListElement {
 12.         votes: 419312
 13.         rank: 9.1
 14.         title: "The Godfather"
 15.         year: 1972
 16.         composer: "Rota, Nino"
 17.     }
 18.     ListElement {
 19.         votes: 251290
 20.         rank: 9.0
 21.         title: "The Godfather: Part II"
 22.         year: 1974
 23.         composer: "Rota, Nino"
 24.     }
 25.     ListElement {
 26.         votes: 225000
 27.         rank: 8.9
 28.         title: "Inception"
 29.         year: 2010
 30.         composer: "Zimmer, Hans"
 31.     }
 32.     ListElement {
 33.         votes: 165033
 34.         rank: 8.9
 35.         title: "Il buono, il brutto, il cattivo."
 36.         year: 1966
 37.         composer: "Morricone, Ennio"
 38.     }
 39.     ListElement {
 40.         votes: 426752
 41.         rank: 8.9
 42.         title: "Pulp Fiction"
 43.         year: 1994
 44.     }
 45.     ListElement {
 46.         votes: 282473
 47.         rank: 8.9
 48.         title: "Schindler's List"
 49.         year: 1993
 50.         composer: "Williams, John"
 51.     }
 52.     ListElement {
 53.         votes: 122919
 54.         rank: 8.9
 55.         title: "12 Angry Men"
 56.         year: 1957
 57.         composer: "Hopkins, Kenyon"
 58.     }
 59.     ListElement {
 60.         votes: 219739
 61.         rank: 8.8
 62.         title: "One Flew Over the Cuckoo's Nest"
 63.         year: 1975
 64.         composer: "Nitzsche, Jack"
 65.     }
 66.     ListElement {
 67.         votes: 476112
 68.         rank: 8.8
 69.         title: "The Dark Knight"
 70.         year: 2008
 71.         composer: "Zimmer, Hans"
 72.     }
 73.     ListElement {
 74.         votes: 283354
 75.         rank: 8.8
 76.         title: "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back"
 77.         year: 1980
 78.         composer: "Williams, John"
 79.     }
 80.     ListElement {
 81.         votes: 371790
 82.         rank: 8.8
 83.         title: "The Lord of the Rings: The Return of the King"
 84.         year: 2003
 85.         composer: "Shore, Howard"
 86.     }
 87.     ListElement {
 88.         votes: 98799
 89.         rank: 8.8
 90.         title: "Shichinin no samurai"
 91.         year: 1954
 92.         composer: "Hayasaka, Fumio"
 93.     }
 94.     ListElement {
 95.         votes: 326619
 96.         rank: 8.7
 97.         title: "Star Wars"
 98.         year: 1977
 99.         composer: "Williams, John"
 100.     }
 101.     ListElement {
 102.         votes: 234582
 103.         rank: 8.7
 104.         title: "Goodfellas"
 105.         year: 1990
 106.     }
 107.     ListElement {
 108.         votes: 170874
 109.         rank: 8.7
 110.         title: "Casablanca"
 111.         year: 1942
 112.         composer: "Steiner, Max"
 113.     }
 114. }

Categories:

 • HowTo
 • Learning
 • snippets
 •