The wiki is in the process of moving to wiki.qt.io. Please make your edits there.

Converting_QPixmap_to_QByteArray_Bulgarian | Qt Wiki | Qt Project

Български English

Преобразуване на QPixmap до QByteArray

Това е един от начините за преобразуване на QPixmap [doc.qt.nokia.com] до QByteArray [doc.qt.nokia.com].

Удобен е в случайте, когато искате да съхранявате QPixmap в база от данни и т.н.

  1. QPixmap pixmap;
  2. QByteArray bArray;
  3. QBuffer buffer( &bArray );
  4. buffer.open( QIODevice::WriteOnly );
  5. pixmap.save( &buffer, "PNG" );

Сега променливата bArray съдържа изображението като последователност от байтове.

Categories
Snippets